logo-e1642433261513

Vinding – Mølholm

Lokalhistoriske forening og Arkiv

Vedtægter

Vedtægter for Vinding-Mølholm Lokalhistoriske Forening og Arkiv
 
1.     Foreningens navn er Vinding-Mølholm Lokalhistoriske Forening og Arkiv.

               Foreningen har hjemsted og arbejdsområde i Vinding og Mølholm sogne, Vejle Kommune.

2.  Foreningens formål er:
at udbrede kendskabet til og interessen for Vinding-Mølholms historie og andre historiske emner.
at indsamle, registrere og opbevare arkivalier, billeder, film-og lydoptagelser og andre data. Uanset medium af ikke-kommunal og ikke-statslig oprindelse (proveniens) med tilknytning til Vinding og Mølholm sogne,
at stille det indsamlede materiale til rådighed for offentligheden efter de gældende regler for tilgængelighed.
 

Det indsamlede materiale betragtes som offentligt eje, og dets forbliven som sådan garanteres.

3. Som medlemmer optages alle interesserede, som betaler det af generalforsamlingen fastsatte kontingent.
 
4.

   4.1 Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes i Vinding-Mølholm inden udgangen af januar kvartal.

     4.2: Der indkaldes til generalforsamling med tre ugers varsel ved skriftlig meddelelse gennem foreningens medlemsblad, som alle medlemmer modtager.
Indkaldelsen  skal indeholde en dagsorden.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest en uge før generalforsamlingen
5.     Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:
1.     Valg af dirigent
2.     Bestyrelsens beretning
3.     Forelæggelse af foregående års regnskab
4.     Fastsættelse af kontingent for kommende år
5.     Indkomne forslag
6.     Valg af bestyrelse og suppleant
7.     Valg af revisorer og revisorsuppleant
8.     Eventuelt
 
6.     Ekstraordinær generalforsamling afholdes i følgende tilfælde:
a. Bestyrelsen træffer beslutning herom
b. Mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter begrundet skriftlig begæring herom.
c. Når det vedtages med almindeligt stemmeflertal på en ordinær generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden 1 måned efter, at begæring herom er fremsat, og indkaldes med motivering for dens afholdelse, i øvrigt som en ordinær generalforsamling
 
7.    Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Forslag til vedtægtsændringer fremlægges på generalforsamlingen.
 
Vedtægtsændringer kan vedtages på generalforsamlingen med almindelig stemmeflerhed, når mindst halvdelen af foreningens medlemmer er repræsenteret, eller når 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer derfor.
 
Stemmeafgivning sker skriftligt, når det forlanges af mindst 1/3 af de tilstedeværende medlemmer.
 
8.    Foreningens opgaver varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer. Desuden vælges der 1 suppleant.
Valgene gælder for 2 år.
Endvidere vælges 2 revisorer og 1 revisor suppleant. Valgene gælder for 2 år på nær revisorsuppleanten, som vælges for 1 år.
 
9.    Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Der føres referat over møderne.
Bestyrelsen påser og har ansvar for, at arkivets samlinger opbevares betryggende i godkendte arkivmaterialer og er forsvarligt registreret.
Bestyrelsen påser, at arkivets samlinger er offentligt tilgængelige under opsyn efter de gældende tilgængelighedsregler.
 
10. Bestyrelsen udpeger en arkivleder, der er ansvarlig for arkivets drift, samlingernes tilstand og deres benyttelse i henhold til gældende regler.
 
11. Foreningens medlemmer betaler et årligt kontingent, der fastsættes af generalforsamlingen.
 
12.  Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
 
13. Opløsning af foreningen kan ske ved simpelt stemmeflertal på to på hinanden med mindst to ugers mellemrum følgende generalforsamlinger, hvor forslaget har været på dagsordenen.
Ved opløsning overdrages foreningens samlinger og aktiver Vejle Byhistoriske Arkiv, således at deres forbliven i offentligt eje og deres offentlige tilgængelighed er garanteret.
 
 
Således vedtaget på den stiftende generalforsamling:
Vinding, den 25. september 2002.
Som dirigent: Poul Dybdal Nielsen, 25/9-02
 
Således ændret på den ordinære generalforsamling:
Vinding, den 14. marts 2018.
Som dirigent: Jens Eskildsen
 
 
Således ændret på den ordinære generalforsamling:
Vinding, den 11. marts 2020.
Som dirigent: Steen Dybdal Nielsen